Đây là cách xử lý khi giặt quần áo mà bị trào bọt #Shorts

Nguồn Video tại đây